Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Καλώς ήρθατε στην ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ!

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας της ARTION ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.artion-ee.gr/el/.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ARTION KATASKEVASTIKI εάν δεν συμφωνείτε να τηρείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης και όλες τις Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους της Εταιρείας και συνθήκες. «Η Εταιρεία», «Οι Εαυτό μας», «Εμείς», «Δικοί μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το "Party", "Parties" ή "Us", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για την ανάληψη της διαδικασίας της βοήθειάς μας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και με την επιφύλαξη, ισχύοντος νόμου του γρ. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, στον πληθυντικό, στην κεφαλαία ή/και στον ίδιο ή σε αυτά, λαμβάνεται ως εναλλάξιμη και επομένως ως αναφορά στο ίδιο.

Cookies

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στην ARTION KATASKEVASTIKI, συμφωνήσατε να χρησιμοποιείτε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου της ARTION KATASKEVASTIKI.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέπουν να ανακτούμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς μας συνεργάτες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η ARTION KATASKEVASTIKI και/ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό για την ARTION KATASKEVASTIKI. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από την ARTION KATASKEVASTIKI για δική σας προσωπική χρήση υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από την ARTION KATASKEVASTIKI
 • Πώληση, ενοικίαση ή υπό-άδεια χρήσης υλικού από την ARTION KATASKEVASTIKI
 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από την ARTION KATASKEVASTIKI
 • Αναδιανομή περιεχομένου από την ARTION KATASKEVASTIKI

Η παρούσα Συμφωνία θα ξεκινήσει την ημερομηνία της παρούσας. Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Δημιουργίας Όρων και Προϋποθέσεων.

Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντανακλούν τις απόψεις και τις απόψεις της ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, των πρακτόρων ή/και των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων στο αυτόν τον ιστότοπο.

Η ΑΡΤΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί τυχόν Σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάτε και δηλώνετε ότι:

 • Δικαιούστε να δημοσιεύσετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις για να το κάνετε;
 • Τα σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν κανένα δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλο παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρηματικών ή προσαρμοσμένων ή παρουσίασης εμπορικών δραστηριοτήτων ή παράνομων δραστηριοτήτων.

Με το παρόν χορηγείτε στην ARTION KATASKEVASTIKI μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι παρακάτω οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to ARTION KATASKEVASTIKI!

These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of ARTION KATASKEVASTIKI's Website, located at https://www.artion-ee.gr/el/.

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use ARTION KATASKEVASTIKI if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client", "You" and "Your" refers to you, the person log on this website and compliant to the Company's terms and conditions. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" and "Us", refers to our Company. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client's needs in respect of provision of the Company's stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of gr. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to same.

Cookies

We employ the use of cookies. By accessing ARTION KATASKEVASTIKI, you agreed to use cookies in agreement with the ARTION KATASKEVASTIKI's Privacy Policy.

Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user's details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

License

Unless otherwise stated, ARTION KATASKEVASTIKI and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on ARTION KATASKEVASTIKI. All intellectual property rights are reserved. You may access this from ARTION KATASKEVASTIKI for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

   • Republish material from ARTION KATASKEVASTIKI
   • Sell, rent or sub-license material from ARTION KATASKEVASTIKI
   • Reproduce, duplicate or copy material from ARTION KATASKEVASTIKI
   • Redistribute content from ARTION KATASKEVASTIKI

This Agreement shall begin on the date hereof. Our Terms and Conditions were created with the help of the Terms and Conditions Generator.

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. ARTION KATASKEVASTIKI does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of ARTION KATASKEVASTIKI,its agents and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, ARTION KATASKEVASTIKI shall not be liable for the Comments or for any liability, damages or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

ARTION KATASKEVASTIKI reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

   • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
   • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
   • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
   • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant ARTION KATASKEVASTIKI a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

   • Government agencies;
   • Search engines;
   • News organizations;
   • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
   • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party's site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

   • commonly-known consumer and/or business information sources;
   • dot.com community sites;
   • associations or other groups representing charities;
   • online directory distributors;
   • internet portals;
   • accounting, law and consulting firms; and
   • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of ARTION KATASKEVASTIKI; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party's site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to ARTION KATASKEVASTIKI. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

   • By use of our corporate name; or
   • By use of the uniform resource locator being linked to; or
   • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party's site.

No use of ARTION KATASKEVASTIKI's logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be hold responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third party rights.

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it's linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

   • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
   • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
   • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
   • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.

Artion Techniki

Κατασκευές ξηράς δόμησης κάθε είδους, τύπου και μορφολογίας, από γυψοσανίδεςτσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες Guardex, ανθυγρές γυψοσανίδες και λοιπές δομικές πλάκες (ακουστικές πλάκες, διάτρητες πλάκες, πλάκες οροφών ορυκτής ίνας, βινυλικές ή πλενόμενες πλάκες, οροφές από λωρίδες αλουμινίου κ.α.), για την επικάλυψη ή επένδυση τοίχων, οροφών και προσόψεων, ή τη δημιουργία νέων χωρισμάτων εσωτερικού χώρου ιδιωτικής ή επαγγελματικής χρήσης.

Our Partners

Search